Mksb007番号

Mksb007番号

经曰∶饮食入胃,游溢精气,上输于脾,脾气散精,上归于肺,通调水道,下输膀胱,水精四布,五经并行。先服小红丸,食积先服小黑丸,后用本方。

虚微无力为久病,洪数无力与微皆虚也。辟尘膏治尘埃入目,揩成肿痛,发热啼哭。

此不知补肾之过也。毒攻心腹而死,攻心则闷懊,闷懊则死矣。

至今未尝少懈,居常患不能家至户晓,使天下之人,皆获其利。用腊月兔头脑髓一个,摊于纸上均,剪作符子,于上面书生字一个,觉阵频动时,于母钗子股上夹定,灯焰上烧灰,盏子盛了,煎丁香酒,调下。

垢胎之体,孕后仍当经行,今行而又停二月余,是与素体不合,可知其停,并非因孕而停,乃凝瘀而蓄耳。论在鼻上,其色黄。

怀胎六月,腹中必动,间有不动者,必有漏红之急。何谓复之之法?肾间真气不能上升,则水火不交,水火不交,则气,而津液不注于肾,败浊而为痰。

Leave a Reply